فروش با پرستاشاپ

فروش با پرستاشاپ

چگونگی سازماندهی محصولات، کاتالوگ، سفارشات و مشتریان و نحوه ارتباط برقرار کردن میان آنها یکی از بیشترین کارهایی است که شما روزانه به عنوان یک تاجر انجام میدهید.

در این بخش همه آن چیزی را که شما و تیم تان نیاز دارید تا روزانه کسب و کار خود را ادامه دهید خواهید یافت.

این فصل شامل بخش های ذیل است:

  • مدیریت سفارشات (خود)

  • مدیریت کاتالوگ محصولات (خود)

  • مدیریت مشتریان (خود)

  • مدیریت خدمات مشتریان

  • درک آمار

Last updated