مغازه خود را بهبود بخشید

Improving your shop

مغازه خود را بهبود بخشید

همانطور که فروشگاه و تجارت شما پیشرفت میکند، باید ویژگیهای جدید یا شیوه های جدید بازاریابی را به فروشگاه خود اضافه کنید. این بخش درمورد شخصی سازی فروشگاه شما است: شامل شکل دادن به یک فروشگاه آنلاین متناسب با تجارت فعلی شما و تنظیم کردن آن با ماژول ها، کشورها و زبان های جدید، روش های پرداخت یا حامل ها میباشد.

این فصل شامل بخش های زیر است:

  • مدیریت ماژول ها

  • شخصی سازی طراحی فروشگاهتان.

  • مدیریت حامل ها

  • مدیریت پرداخت ها

  • بین المللی شدن

Last updated