بین المللی

Going International

بین المللی

همانطور که واضح است این اینترنت و مردم هستند که از سراسر دنیا به فروشگاه شما سر میزنند و محصولاتی سفارش میدهند. به عنوان صاحب فروشگاه، باید برای هر تعداد مشتری که ممکن است خدمات ایجاد کنید. این بدان معنی است که وب سایت شما به طور کامل به هر تعداد زبانی که لازم است با مالیات های بوی، واحدهای پولی و ارزی ، مناطق جغرافیایی بومی و غیره ترجمه شده باشد.

این فصل شامل بخش های زیر است:

  • بومی سازی

  • مناطق

  • مالیات ها

  • ترجمه ها

Last updated