مکانها

Locations

مکانها

موقعیتها مناطق جغرافیایی (استانها، کشورها، یا حتی مناطق بزرگتر از جمله کشورهای مختلف) هستند که برای حمل و نقل استفاده میشوند. مهم این است که دقیق باشد و تمام مناطقی که شما میخواهید ارسال کنید باید در این صفحات گنجانده و فعال شود.

این بخش شامل فصلهای زیر است:

Last updated