مدیریت حامل ها

مدیریت حامل ها

نحوه انتخاب حمل و نقل محصولات شما یکی از عناصر اصلی مدیریت و موفقیت فروشگاه شما است. شما باید تنوع زیادی از روشهای موجود را در نظر بگیرید که بتواند حاملها، مالیاتهای منطقهای و بین المللی، وزن بسته و قیمت خود یک محصول را ترکیب کند. خوشبختانه پرستاشاپ کار با همه اینها را فقط در چند صفحه آسان میکند.

قیمت حمل و نقل یک محصول اساساً با استفاده از یکی از دو روش زیر محاسبه میشود: قیمت کل سفارش یا وزن کل سفارش. اکثر شرکت های حمل و نقل به این ترتیب هزینه های ارسال را محاسبه می کنند به همین دلیل شما باید هنگام ایجاد یک محصول در شاخه ها، تنظیمات وزن را وارد کنید و همچنین برای هر حامل در صفحه "حامل ها" ، تنظیمات بر اساس وزن و بر اساس قیمت را نیز پر کنید.

پرستاشاپ قیمت حمل و نقل را بر اساس سیستمی از محدوده وزن یا دامنه قیمت محاسبه می کند. این سیستم فقط می تواند برای یکی از این دو نوع کار کند.

به کمک منوی "بین المللی" ، تنظیمات حمل و نقل با تنظیمات بومی نصب پرستاشاپ بسیار شبیه کار میکنند. با صفحاتی مانند "بومی سازی" و مکان ها "، میتوانید مناطق جغرافیایی، کشورها ، ارزها و غیره را ویرایش کنید. بنابراین ، حتماً صفحه "بین المللی" را به طور دقیق بررسی کنید، که در فصل "بین المللی " توضیح داده شده است. به عنوان مثال ، برای ایجاد یک حامل به طور کامل در پرستاشاپ، باید ابتدا به صورت واضح محدوده جغرافیایی خود را تعریف کنید که از تب "منطقه ها" در صفحه "مکان ها" میتوانید تعریف کنید.

این فصل شامل بخش های زیر است:

  • حامل ها

  • تنظیمات حمل و نقل

Last updated