بومی سازی

Localization

بومی سازی

بخش بومی سازی در مورد اطمینان سازگاری فروشگاه شما با بازارهای هدف است. اگر شما یک کشور خاص را هدف قرار می دهید، باید زبان، ارز و غیره آن را پشتیبانی کنید.

  • تنظیمات بومی سازی

  • زبانها

  • ارزها

  • موقعیت جغرافیایی

Last updated