پیکربندی فروشگاه

پیکربندی فروشگاه

بخش "پارامترها" به شما این امکان رو می دهد که برخی از جزئیات فروشگاه خود رو پیکربندی و به صورت دقیق تنظیم کنید. این بخش شامل جنبه های مختلفی از تنظیمات فنی تا تجربه خرید مشتری را شامل می شود. بنابراین باید تمام این پارامترها با دقت مورد بررسی قرار گیرد و شما باید هر گزینه را در نظر بگیرید زیرا فعال و غیرفعال کردن هر یک از آنها می تواند تاثیر واقعی بر فروشگاه و در نهایت فروش شما داشته باشد.

این فصل شامل بخش های مختلف هست:

Last updated