تنظیمات عمومی

General settings

تنظیمات عمومی

علاوه بر تنظیمات عمومی ، اگر می خواهید فروشگاه خود را به طور موقت غیرفعال کنید ، این صفحه شامل تنظیمات حالت تعمیرات فروشگاه نیز می باشد.

Last updated