تنظیمات مشتری

Customer Settings

تنظیمات مشتری

مانند سفارشات ، در این بخش همه موارد مربوط به مدیریت مشتریان جمع آوری می شود. هنگام راه اندازی فروشگاه ، باید به این فکر کنید که چگونه می خواهید مشتریان خود را به صورت گروهی سازماندهی کنید ، کدام عناوین اجتماعی باید موجود باشد و سایر تنظیمات خاص. برای این تنظیمات از این بخش استفاده کنید.

Last updated