تنظیمات سفارش

Order Settings

تنظیمات سفارش

تنظیمات سفارش به دو بخش تقسیم می شوند. اولین مورد شامل تمام پارامترهای مربوط به سفارشات است ، در حالی که مورد دوم به شما امکان می دهد تا وضعیت سفارشات را شخصی سازی کنید.

Last updated