پارامترهای فروشگاه

Configuring your Shop Parameters

پیکربندی پارامترهای فروشگاه

پارامترهای فروشگاه بر روی تجربه مشتری متمرکز است. این جایی است که شما تمام گزینه های مربوط به مشتریان، سفارشات و رفتار کلی فروشگاه خود را تعریف خواهید کرد. قبل از راه اندازی فروشگاه خود، هر کدام از این صفحات را بررسی کنید: گزینه های زیادی وجود دارد که نیاز هست قبل از آنلاین کردن فروشگاه بررسی کنید و هر کدام از آنها می توانند به شکلی بر مشتریان شما تاثیر بگذارند.

این فصل شامل بخش های زیر است:

Last updated