پارامترهای پیشرفته

Configuring Advanced Parameters

پارامترهای پیشرفته

بررسی منوی پارامترهای پیشرفته جایی است که همه کارهای فنی انجام میشود و پارامترهایی را پیدا خواهید کرد تا مطمئن شوید فروشگاه شما به صورت روان اجرا میشود. بررسی اطلاعات پیکربندی، تنظیمات ایمیل، تهیه نسخه پشتیبان از پایگاه داده: این صفحات اغلب بازدید نمی شوند (مگر اینکه قسمت پایگاه داده باشد) ، با این حال آنها از اهمیت خاصی مخصوصا برای مدیر سایت برخوردار هستند.

Last updated