کارمندان

Team

کارمندان

چه خودتان فروشگاه را بسازید، و چه اینکه یک تجارت مستقر با کارمندان خود داشته باشید، باید در بعضی از مواقع دسترسی به فروشگاه خود را به افراد دیگر بدهید. برای مدیریت سفارشات روزانه، دریافت کمک فنی، کار با مترجمان حرفه ای و غیره.

هر زمان که بخواهید دسترسی فروشگاه خود را به شخصی بدهید، باید برای این شخص حساب کاربری ایجاد کنید (هرگز حساب کاربری خود را ندهید!) و دستریها را با دقت تنظیم کنید. صفحات بخش کارمندان در این زمینه به شما کمک می کنند.

این فصل شامل بخشهای زیر است:

  • کارمندان

  • نمایه ها

  • دسترسی ها

Last updated