پایگاه داده

Database

پایگاه داده

منوی پایگاه داده صفحه مدیریت SQL و پشتیبان پایگاه داده را جمع آوری می کند: همه چیزهایی که برای مدیریت پایگاه داده خود نیاز دارید ، بیشتر برای کاربران پیشرفته.

این فصل شامل بخشهای زیر است:

Last updated