چند فروشگاهی

Multistore

چند فروشگاهی

این صفحه فقط زمانی در دسترس است که ویژگی چند فروشگاهی را فعال کنید.

تبدیل پرستاشاپ تک فروشگاهی به چندفروشگاهی بسیار ساده است:

  1. به منوی "پارامترهای فروشگاه" بروید و صفحه "عمومی" را انتخاب کنید.

  2. گزینه "فعال سازی چند فروشگاهی" را پیدا کنید ، "بله" را انتخاب کنید.

  3. تغییرات خود را ذخیره کنید.

منوی "پارامترهای پیشرفته" اکنون صفحه "چند فروشگاهی" را نشان می دهد که در بخش "مدیریت چندین فروشگاه" در این راهنما با جزئیات ارائه شده است.

Last updated